Planschade

Risico-analyse in 4 weken

Risico-analyse in 4 weken

Planschade

Een bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan waardoor een herziening dan wel vrijstelling van dit plan noodzakelijk is. Deze planologische verandering kan gevolgen hebben voor de nabije omgeving. Belanghebbenden kunnen dan een beroep doen op de schaderegeling ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeente dient eventuele schade te vergoeden. Door toepassing van artikel 6.4a Wro kan de gemeente de (plan)schade afwentelen op de initiatiefnemer van het bouwplan.

 

Het planschaderecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 als opvolger van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) het planschaderecht ingrijpend gewijzigd. Voorts zorgt een vrijwel constante stroom van rechterlijke uitspraken voor de nodige dynamiek binnen dit rechtsgebied. Het is dan ook van groot belang dat de planschadedeskundige steeds op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

 

De huidige Wro kent een verplichting tot motivering van de aanvraag en onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (bedoeld wordt een taxatie van de schade).

 

In artikel 6.2 is het normaal maatschappelijk risico opgenomen op grond waarvan de schade deels of geheel voor rekening van aanvrager kan worden gelaten.Voor de toepassing van dit normaal maatschappelijk risico heeft de wetgever geen handvatten gegeven. Er zijn inmiddels enkele uitspraken bekend maar heel veel duidelijkheid is er nog niet.

 

In artikel 6.4 lid 1 is de mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om een "recht" te heffen (veelal ten bedrage van € 300,--).Indien een aanvraag om vergoeding van planschade gegrond wordt verklaard dient dit recht weer te worden terugbetaald aan de aanvrager.

 

In welke hoedanigheid u ook met het voorgaande te maken heeft, het is in elk geval van belang dat er tijdig inzicht is in de gevolgen van een eventuele planologische wijziging. Met een gedegen planschade risico-analyse kan Van Iersel Juridisch Advies binnen een termijn van 4 weken na opdrachtverstrekking, de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld brengen. Bovendien adviseren wij over maatregelen welke de schade kunnen beperken.

Voor de beoordeling van een schadevergoedingsverzoek zal de gemeente zich in de regel laten adviseren door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie of adviseur. Van Iersel Juridisch Advies treedt als zodanig op waarbij in de commissie de expertise van een ervaren planschadejurist en een gecertificeerd registertaxateur wordt samengebracht.

 

 

Waarom Van Iersel Juridisch Advies?

Het aanbod in "planschadedeskundigen" is immers ruim genoeg. Aan welke eisen moet de adviseur dan kunnen voldoen? Het allerbelangrijkste is dat de deskundige juridisch onderlegd moet zijn. Planschaderecht betreft immers rechtersrecht. Kennis en begrip van de meest actuele planschadejurisprudentie is dus onontbeerlijk. Een echte planschadedeskundige is dan ook jurist. Bovendien is van groot belang dat de deskundige ervaring heeft met het onafhankelijk beoordelen van planschadevergoedingsverzoeken. Bijvoorbeeld doordat de deskundige zitting heeft genomen in een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie of als rechter. Bovendien is het belangrijk dat de deskundige veel gevoel heeft voor het schadelijke effect van een planologische maatregel en dit effect weet uit te drukken in een concreet bedrag. Anders gezegd, hij moet zich (gecertificeerd) taxateur kunnen noemen.

 

Dus waarom Van Iersel Juridisch Advies?

  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies een lange ervaring heeft in het voorzitten van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies door het hele land.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies veel ervaring heeft met het verrichten van planschade risico-analyses voor de meest uiteenlopende projecten.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies als gecertificeerd registertaxateur (RT) in staat is om de schade vast te stellen door middel van een deugdelijk onderbouwd taxatierapport. Zo kan de commissie bestaan uit één persoon waarmee aanzienlijke efficiencyvoordelen kunnen worden behaald.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies als eenmanszaak en gevestigd centraal in het land een lage overhead kent en dus scherpe prijzen kan hanteren.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies in staat is om korte doorlooptijden met u af te spreken.


Meer informatie? Email: info@ierseladvies.nl
of tel. 06 51439223


Indien u gebruik maakt van de diensten van Van Iersel Juridisch Advies komt onze dienstverlening altijd tot stand onder verantwoording van een jurist, gecertificeerd registertaxateur èn een beëdigd rentmeester NVR.

 

Jan-Willem van Iersel is gecertificeerd registertaxateur
Jan-Willem van Iersel is gecertificeerd registertaxateur